اخبار برگزیده

در نزدیکی های چین ، در آب سوختید، بعد از آنکه چینی ها را از چنگال دزدان دریایی نجات دادید.

 

 

 

نفتکش سانچی حامل یک میلیون تن نفت ازایران به کره که پس از برخورد با کشتی باری متعلق به کشور چین در نزدیکی آب های چین با 32 تن خدمه ایرانی  تحت بی رحمانه ترین شرایط حمایتی از ناحیه دست اندر کاران کشور چین در حال سوختن و غرق شدن است

طنابی و طناب کشانی که همه بر روی آب با دلو سوخت 

بابیش ازیک میلیون تن وزن 

تا به باز ماندگان بگویند:

اگر قرار بر دل سوزاندن برای مملکت باشد 

بر روی اقیانوسی از آب هم میشود

روحشان شاد و فدا کاری شان همیشه در یاد
 

 


در نزدیکی های چین ، در آب سوختید، بعد از آنکه چینی ها را از چنگال دزدان دریایی نجات دادید.

در نزدیکی های چین ، در آب سوختید، بعد از آنکه چینی ها را از چنگال دزدان دریایی نجات دادید.

در نزدیکی های چین ، در آب سوختید، بعد از آنکه چینی ها را از چنگال دزدان دریایی نجات دادید.

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها