اخبار برگزیده

هدیه ای به برگزار کنندگان همایش شیر خوارگان حسینی

بر گلویش تیر خورد و شیر مـــادر را نخورد

از گلویش آب خورد و آب بر لبــــــــــها نبرد

خون او را خاک خورد و شیر مادر را نخورد

سوی خیمــــــــه تاب خورد و آب بر لبها نبرد

آب از آغــــــــــــوش بابا شیر از مادر نخورد

جز حسیــــن قربانیش را خود به قربانگه نبرد


هدیه ای به برگزار کنندگان همایش شیر خوارگان حسینی

هدیه ای به برگزار کنندگان  همایش شیر خوارگان حسینی

هدیه ای به برگزار کنندگان همایش شیر خوارگان حسینی

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها