اخبار برگزیده

تقبیح استفاده نا بجا از فضای مجازی

ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام جعفر صادق ع ششمین امام بر حق عموم شیعیان جهان اسلام.

 

بود دوستــــــــــــــــی در میان دوستان            می برید از شاخــــــه های بوستان

بازوان پرتوان و اره ای بس تیز داشت           از ترحـــم بران پرهیــز داشت

می برید ازهر درختـــــــــــی شاخه ای           شاخه ها را جمع می کــرد بافه ای

شاخه ها را کاشت در جــــــــــایی دگر            خشک  گردید هم تنه هم برگ و بر

عابری می کرد از آنجا گــــــــــــــــذر            گفت اینها هیـــــــــزمند بردار و بر

خلق و خوی خــــــــوب خواهد بوستان           ریشه و تدبیر خواهد بوستـــــــــان


تقبیح استفاده نا بجا از فضای مجازی

تقبیح استفاده نا بجا از فضای مجازی

تقبیح استفاده نا بجا از فضای مجازی

 


منبع این نوشته : منبع